KANCELARIA
"PODATKI-RACHUNKOWOŚĆ"
Sp. z o.o.

 

  

 

Zaloguj się do Panelu Klienta

   PANEL KLIENTA

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria "Podatki-Rachunkowość" Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zegadłowicza 4a,  43-300 Bielsko-Biała, zwana dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 33 8110700, adres e-mail: kancelariazoo@podatki-rachunkowosc.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających umowy zawartej z Administratorem,

 3. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi

  1. zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO),

  2. zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,

  2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody,

 2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu,

 4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

 5. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.